Privacy

Privacyverklaring

De Christelijke Muziekvereniging te Hattem (hierna te noemen De CMH) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De CMH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De CMH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door De CMH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Ledenadministratie;
– Contributieheffing/inning;
– Informatieverstrekking
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Lidmaatschap overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De CMH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornamen;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Roepnaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Ingangsdatum lidmaatschap
– Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door De CMH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs en Vrienden van de CMH

Persoonsgegevens van donateurs worden door De CMH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Donateursadministratie;
– Inning donateursgelden;
– Informatieverstrekking;
– Uitnodigen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De CMH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voorletters;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door De CMH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld/ donateur is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers/Freelancers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door De CMH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
– Freelanceovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.
– Freelance overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Christelijk Muziekvereniging te Hattem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– KopieID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door De CMH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Website www.cmhatttem.nl

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De CMH verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van De CMH en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

De CMH behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De CMH verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van  activiteiten van De CMH. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door De CMH hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@cmhattem.nl of een brief te sturen naar: Kleine Gracht 16, 8051 VK Hattem.

Cookies

De website www.cmhattem.nl  maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van De CMH beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat De CMH na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De CMH gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door De Christelijk Muziekvereniging te Hattem website en hun functionaliteit.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt De CMH inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan De CMH de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De CMH kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via De CMH, cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan De CMH website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

De CMH heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de website van De CMH zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De CMH kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Acties

Bij het bestellen van producten in verband met oa. de Compostactie van de CMH zullen uw gegevens alleen gebruikt worden voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.

Als er contact wordt gelegd via de e-mail dan worden de gegevens bewaard zolang dat nodig is voor de beantwoording en afhandeling van de e-mail.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie
– Medewerkersinformatie t.b.v. belastingdienst.
– Leerlinginformatie t.b.v. Stichting Muziekschool CMH

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De CMH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens De CMH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

De Christelijke Muziekvereniging te Hattem
p/a Kleine Gracht 16
8051 VK Hattem
tel. 038-4447069